Privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 05-03-2019.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren onze diensten.

 

Gegevensverwerking.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  • uw NAW-gegevens;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer.

 

Uw gegevens worden verwerkt zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden, contact met u kunnen opnemen voor overleg over een opdracht en om uw aankoop kunnen verzenden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

 

Partijen waarmee wij samenwerken.

Voor het verzenden en ontvangen van e-mails gebruiken wij Gmail. Gmail gaat vertrouwelijk om met gegevens.

Tekeningen worden verzonden met PostNL. Privacyverklaring PostNL: www.postnl/privacy-verklaring/

 

Uw rechten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens welke door ons zijn verwerkt in te zien. Daarnaast heeft u het recht deze persoonsgegevens te verbeteren, veranderen, beperken of te verwijderen.

 

Wijziging in het privacybeleid.

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Op deze pagina zult u altijd de meest recent versie vinden.

 

 

Privacy statement.

This privacy statement was last modified on 05-03-2019.

 

We only process personal data that are necessary for delivering our services.

 

data processing

The following data can be processed:

  • your name and address details;
  • your e-mail address;
  • your phone number.

 

Your data will be processed so that we can answer your questions, contact you for consultation about an order and send your purchase.

 

We do not save your data longer than necessary.

 

Parties with which we cooperate

We use Gmail to send and receive e-mails. Gmail handles data confidentially.

Drawings are sent with PostNL. PostNL privacy statement: www.postnl / privacy statement /

 

Your rights

At all times you have the right to inspect your personal data processed by us. You also have the right to correct, change, limit or delete this personal data.

 

Changes to the privacy policy

We reserve the right to make changes to our privacy policy. On this page you will always find the most recent version.